Moduliai 11-tų klasių moksleiviams

KAUNAS

Matematika

Ekonominis raštingumas

Psichologija: tiriamasis projektas

Šiuolaikinė botanika

Taikomoji istorija

Tikslai

1. Paskatinti kurti, naujai pritaikyti žinias, patirtį, idėjas.

2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

3. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Nukreipti ieškant originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo.

5. Mokyti ieškoti savojo kelio ir atsakymų į kylančius klausimus interpretuojant asmenines patirtis, skirtingus požiūrius.

Laukiami rezultatai:

Matematika:

Supra,s ar matematika sugalvota ar atrasta? Atras matematiką (aukso pjūvis, projekcijos, gnomoninis augimas, Fibonačio skaičiai ir t.t.) dailėje, architektūroje, gamtoje, muzikoje. Išmoks naudotis piešinių piešimo įrankiu Desmos. Suvoks, kas yra optimizavimas: kaip viską padaryti geriau ar geriausiai? Skaičiuodami tikimybes supras, ar verta žaisti loterijoje. Atrinks, ką ir kokiais metodais galima sužinoti, analizuojant įvairius duomenis. Įvardins, ką gali papasakoti įvairūs duomenys. Taikys Grafų teorijos pagrindinius elementus. Supras, kaip atsiranda paradoksai. Atliks keleto paradoksų analizę. Susipažins su įvairiais teisingų dalybų metodais ir žinos, kaip teisingai pasidalinti saldainius, tortą ar turtą. Padarys išvadas su pagrindimais ar matematika – įrankis gelbėti pasaulį ar jį griauti?

Psichologija: tiriamasis projektas:

Atliks asmens ūgties tyrimą mokantis formuluoti problemas, suplanuos tyrimą, atlikę duomenų analizę įvertins statistinį reikšmingumą ir rezultatus pavaizduos grafiškai. Įrodys interpretacijos galią formuluojant išvadas ir parengiant pristatymą.

Taikomoji istorija:

Sužinos VDU daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro paskirtį, parodant Kauno istorijos centrą, Istorijos katedrą, VDU lietuvių išeivijos institutą ir supažindinant moksleivius su istoriko darbo „virtuve“. Edukaciniame užsiėmime sužinos apie Kauno pilies istoriją, bajorų tradicijas LDK ir jų vaidmenį politiniame gyvenime. Ras Kauno vietą LDK istorijos „žemėlapyje“. Paaiškins, kaip pramonės perversmas pakeitė kasdieninį žmonių gyvenimą (technologijas, darbą, laisvalaikį ir t. t.). Po patyriminės veiklos atras Lietuvą XIX amžiuje: ir paaiškins, kur ji buvo prapuolusi. Edukacijoje mes iššūkį Liudui Mažyliui ir ieškos atsakymų apie Lietuvą, lietuvių modernios tautos kelią į nepriklausomybę. Orientacinio žaidimo metu Kauno naujamiestyje, aplankant laikinosios sostinės vietas sužinos įdomių detalių apie laikinąją sostinę ir jos gyvenimą. Palygins propagandą prieš šimtą metų ir dabar. Gilinsis į Romantiką tarpukariu: apie meilę, flirtą ir kitas linksmybes.

Ekonominis raštingumas:

Supras, kodėl žmonės renkasi būti verslininkais, kodėl žmonės dirbdami gerai apmokamą darbą visko atsisako ir kuria savo verslą? Ir atvirkščiai, kodėl kartais net daug metų versle dirbę žmonės pasirenka dirbti samdomą darbą? Žinos, kas yra Verslus žmogus, kas svarbu ir būtina tvirtam verslui. Skirs, kas yra Socialiai atsakingas verslas ir kas yra Socialinis verslas. Išgrynins sąveiką Verslininkas-vadovas-lyderis. Analizuos Valstybės biudžetą, pagrindinius rodiklius, globalizaciją ir perspektyvas.

Šiuolaikinė botanika:

Pažins Lietuvos miškus, įvertins jų svarbą darnaus vystymosi požiūriu. Aiškinsis, kaip ir kodėl keičiasi miško ekosistema. Atliks miško ekosistemų pokyčių vertinimą. Mokysis įvertinti savo poveikį aplinkai bei imsis pokyčių savo asmeniniame gyvenime. Tyrinėdami įvairių augalų sandarą įgis mokslininkų darbo įgūdžių, pristatys savo atliktų tyrimų rezultatus. Aiškinsis, kaip augalai yra dauginami ir auginami laboratorijoje bei susipažins su ateities maisto auginimo technologijomis. Augins mikrožalumynus ir tyrinės aplinkos sąlygų poveikį jų augimui.

 

VILNIUS

Fizika (mechanika+elektra, magnetizmas, optika)

Filosofija (iškalbos gebėjimai, erudicija)

Istorija, politika

Astronomija

Matematika

Tikslai

1. Paskatinti kurti, naujai pritaikyti žinias, patirtį, idėjas.

2. Tobulinti kognityvines ir metakognityvines kompetencijas susipažįstant, analizuojant ir kritiškai svarstant įvairaus lygmens problemas.

3. Padidinti mokinių prosocialumo ir pilietinės empatijos kompetencijas.

4. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

5. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Nukreipti ieškant originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo.

5. Mokyti ieškoti savojo kelio ir atsakymų į kylančius klausimus interpretuojant asmenines patirtis, skirtingus požiūrius.

Laukiami rezultatai:

Matematika:

Supras, ar matematika sugalvota ar atrasta? Atras matematiką (aukso pjūvis, projekcijos, gnomoninis augimas, Fibonačio skaičiai ir t.t.) dailėje, architektūroje, gamtoje, muzikoje. Išmoks naudotis piešinių piešimo įrankiu Desmos. Suvoks, kas yra optimizavimas: kaip viską padaryti geriau ar geriausiai? Skaičiuodami tikimybes supras, ar verta žaisti loterijoje. Atrinks, ką ir kokiais metodais galima sužinoti, analizuojant įvairius duomenis. Įvardins, ką gali papasakoti įvairūs duomenys. Taikys Grafų teorijos pagrindinius elementus. Supras, kaip atsiranda paradoksai. Atliks keleto paradoksų analizę. Susipažins su įvairiais teisingų dalybų metodais ir žinos, kaip teisingai pasidalinti saldainius, tortą ar turtą. Padarys išvadas su pagrindimais ar matematika – įrankis gelbėti pasaulį, ar jį griauti?

Fizika:

Gebės analizuoti nagrinėtus elektros reiškinius, pasinaudoti esminėmis sąvokomis ir dėsniais, paaiškinti šių reiškinių praktinį taikymą. Taikys Kompiuterizuotas mokymo sistemas: Nova 5000 ir Xplorer GLX. Paaiškins Omo dėsnį. Demonstruos, kokiais prietaisais matuojamas elektros srovės stipris, įtampa ir kt. Nagrinės savitosios varžos sąvoką. Išves ir aptars savitosios varžos apskaičiavimo formules. Žinos eksperimentinius laidininko savitosios varžos nustatymo būdus. Praktiškai paaiškins, kokie yra laidininkų jungimo būdai. Žinos elektrovaros sąvoką, Omo dėsnio pritaikomumą uždarajai elektros grandinei. Jungs elektros grandinę ir atliks praktinius įvertinimus. Nustatys baterijos vidaus varžą ir elektrovarą. Braižys grafikus ir darys išvadas. Žinos, kas yra termistorius ir kokia temperatūros įtaka termistoriaus varžai. Praktiškai įsitikins, kodėl kondensatoriai tokie svarbūs elektronikoje. Tirs vežimėlio judėjimą kinematikos ir dinamikos vežimėliu, duomenis surenkant ir apdorojant su Xplorer GLX, patikrins antrąjį Niutono dėsnį, nustatys maksimalios statinės ir kinetinės trinties koeficientus bent dviems skirtingiems paviršiams, Atlikdami eksperimentą sužinos, koks yra sąryšis tarp spyruoklėje atsirandančios tamprumo jėgos ir deformacijos, gniuždymo atveju. Nustatys spyruoklių standumą. Atliks svyruojančio kūno energijos virsmų tyrimą, šokinėjančio kamuolio energijų virsmų tyrimą.

Istorija, politika:

Žinos Lietuvos ir pasaulio istorijos svarbiausius epizodus, asmenybes ir įvykius, gebės juos vertinti ir sieti tarpusavyje, daryti išvadas ir suvokti istorijos priežasties-pasekmės ryšius, supras Vilniaus ir Lietuvos bei kitų valstybių įtaką miesto centro formavimuisi, žinos ir paaiškins svarbiausius politinius įvykius, pasaulio ir Lietuvos kaimynių santvarkas. Supras, kaip kito ir formavosi politinė raida Lietuvoje ir pasaulyje. Išskirs pasaulio ir Lietuvos ryškiausių istorinių asmenybių bruožus, įvertins jų reikšmę, įtaką ir istorinius pasiekimus. Dirbdami su informaciniais šaltiniais, ugdysis kritinį mąstymą ir platų pasaulio bei Lietuvos istorijos ir politikos supratimą. Turės žinių, ką reikia žinoti ir kaip išlaikyti istorijos brandos egzaminą labai gerai.

Filosofija

Nagrinėdami asmenines nuostatas į save, į supančią socialinę aplinką mokiniai supras, kas juos labiausiai stebina gyvenime (šiuo metu), supras, kad filosofija kaip gyvenimo perkeitimas ir tobulinimas – pažintis su stoicizmu. Išsiaiškins Sokratinio metodo esmę, žinos, kas yra Dorybių Vs deontologinė etika, Hipotetinis D. Parfito imperatyvas, gilinsis į Hipotetinį D. Parfito imperatyvą, Egzistencializmo perspektyvas. Nagrinės Altruizmo ir egoizmo perskyrą šiuolaikinėje filosofijoje (M. Buber, R. Nozick, J. Rowls). Supras kairės / dešinės skirtis politinėje ir socialinėje filosofijoje. Analizuos Demokratines ir autoritarines išvadas iš modernios filosofijos autorių (tarp Ayn Rand ir Hanos Arendt). Remdamiesi asmeniniais pavyzdžiais darys išvadas ir prielaidas.

Astronomija

Gebės orientuotis danguje bei surasti ryškiausius objektus, gebės spręsti mokinių astronomijos olimpiados stebėjimų turo uždavinius. Supras žvaigždžių evoliucijos pagrindus, išmoks surasti žvaigždžių spiečių stebėjimų rezultatus astronominių stebėjimų duomenų bazėse, supras, kaip nustatomi spiečių amžiai, kokie yra įverčių tikslumai.