Moduliai priešmokyklinės grupės moksleiviams

KAUNAS

Pojūčių ir atradimų takeliu“

Tikslai

1. Ugdyti smalsų, savimi pasitikintį, kūrybišką vaiką.

2. Skatinti aktyvų vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą kūrybinio proceso metu.

3. Prioritetą teikti originaliam, įvairiapusiškam vaikų ugdymui.

4. Skatinti vaikus kelti klausimus ir savarankiškai ieškoti atsakymų.

5. Plėsti vaikų žinias apie jį supančią aplinką per potyrius.

Laukiami rezultatai:

Ugdydamiesi pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas ramiai ir saugiai jausis kasdieninėje veikloje bei ugdymosi aplinkoje. Susipažins su sąvoka „kartografija“, kurs žemėlapius. „Kelionėje po gamtos laboratoriją“ stiprins domėjimąsi gamtine aplinka, tyrinės gamtą žaidimais „Lapų medžioklė“, ugdysis norą tyrinėti ir pažinti. Rinks „skraidančių lapų kolekciją“, plės žinias apie medžius, augmeniją. Plės raidžių pažinimo įgūdžius, lavins judesio koordinaciją, ugdys pastabumą. Vaizduodami geometrines figūras erdvėje, lavins erdvinį mąstymą. Lygins objektų dydžius, naudodami sąlyginį matą. Tyrinės meninės raiškos priemones, atlikdami įvairius vizualinės raiškos darbelius. Tobulins sakytinę kalbą, kalbos išradingumą, intonaciją, pasakojimo įgūdžius, turtins kalbos žodyną. Susipažins su viena iš teatro rūšių – šešėlių teatru. Plėtos žinias apie teatrą. Turtins žinias apie skulptūras, improvizuos jas kurdami. Tapydami ant vandens nuramins mintis, išlaisvins jausmus, gerins emocinę ir fizinę sveikatą, atsipalaiduos. Lavės susitelkimas ir ugdysis pasitikėjimas savimi. Plės pažinimo įgūdžius, įgis platesnį žinių ratą apie planetas, saulės sistemą. Išmoks skirti daiktus esančius arti ir toli. Turtins žinias apie unikalias vandens savybes, ugdys kritinį mąstymą, lavins judesių koordinaciją, stiprins sveikatą, išlaisvins vaizduotę. Atlikdami eksperimentus gebės tartis ir susitarti. Kels klausimus ir gebės į juos pateikti atsakymą, diskutuos, ir ugdys kritinį mąstymą. Domėsis, kuo lazeriai yra svarbūs mūsų kasdieniame gyvenime, medicinoje. Gebės improvizuoti ir perteikti pasakos nuotaiką. Plės pažinimo ir meninės kompetencijos žinias kurdami pasakas. Susipažins su žmonių skirtumais ir panašumais. Kels hipotezę, ar gamtoje galima rasti vienodą augalą, pagaliuką, balą ar kt.? Išmoks atskirti metų laikus pagal individualius jų požymius, plės pažinimo žinias. Lavins gebėjimą lyginti, analizuoti. Lavins pažinimo, vaidybinius gebėjimus. Atliks seklio funkciją. Lavės vaikų muzikiniai gebėjimai, kūrybiškumas. Vaikai mėgausis kurdami ir atrasdami naujus garsus. Plės žinias apie dailės rūšis. Skirs šiltas ir šaltas spalvas, mokės išgauti norimą spalvą. Turtins savo jausmų kraitelę. Supras, kad yra daug jausmų atspalvių. Gebės atpažinti ir įvardinti savo jausmus, analizuos, kada ir dėl kokių priežasčių žmogų aplanko vienoks ar kitoks jausmas. Gebės daryti išvadas. Lavės vaikų kalbiniai, pažinimo, kūrybiškumo gebėjimai. Plėsis istorinės žinios.