Moduliai 3-čių klasių moksleiviams

KAUNAS

Socialinis, kalbinis ugdymas ir sveika gyvensena (Koks yra žmogus? )

Tikslai

 1. Ugdyti socialinę kompetenciją (buvimas ir veikimas kartu, gebėjimas įsitraukti į bendras veikalas, suprasti vieniems kitus);

 2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėje situacijoje;

 3. Mokyti ieškoti originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo;

 4. Ugdyti savarankišką, laisvą, lankstų mąstymą;

 5. Padėti mokiniui išsiugdyti tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas;

 6. Ugdyti gebėjimą būti ir veikti bendradarbiaujant vadovaujantis moralės nuostatomis;

 7. Kurti pozityvius, tolerantiškus, atsakingus santykius su kitais;

 8. Mokyti ieškoti savojo kelio ir atsakymų į kylančius klausimus interpretuojant asmenines patirtis, skirtingus požiūrius bei literatūros kūrinius.

Laukiami rezultatai:

 • Sukurtos bendravimo ir bendradarbiavimo taisyklės. Gebės įvardinti savo jausmus ir juos aprašyti. Mokės atlikti situacijos vertinimą ir jos interpretavimą. Parašys esė integruojant draugystės, atsakomybės, pareigos momentus. Išsiaiškins paveldo, papročių, tradicijų apibrėžimus, supras ir įrodys jų prasmę. Supras, kad vertybių ugdymas prasideda šeimoje. Skirs galimybes nuo poreikių. Dalyvaus debatuose įvairiomis socialinėmis temomis. Mokės sau padėti: sudarant pratimų kompleksą skirtingoms raumenų grupėms lavinti, pasirenkant ir derinant produktus, sukurs sveikos mitybos lėkštę, supras gerų darbų naudą asmeniniai ūgčiai. Analizuodami ekologinius reiškinius kurs vertybių piramidę. Mokės save pamatyti savo ir kitų akimis.

Gamtamokslinis ugdymas

Tikslai

 1. Ugdyti gamtamokslinę kompetenciją.

 2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėje situacijoje;

 3. Mokyti atrasti ir kurti žinias paverčiant jas kompetencijomis.

 4. Mokyti ieškoti ir atrinkti reikiamą informaciją, kelti klausimus, patikrinti hipotezę.

 5. Skatinti kūrybiškai spręsti problemines situacijas.

Laukiami rezultatai:

 • Įgis supratimą apie vandens svarbą gyvajai gamtai ir suvoks vandens kelią gamtoje, gebės ieškoti ir atrinkti reikiamą informaciją, kelti klausimus, patikrinti hipotezę atlikdami tyrimus ir kūrybiškai spręsti problemines situacijas. Pavaizduos vandens būsenų molekulių jungtis ir suorganizuos tyrimą vandens garavimui įrodyti. Suorganizuos tyrimą vandens kondensacijai įrodyti. Suprojektuos statinį ar sukurs sistemą prisitaikyti prie stichinių reiškinių. Sukonstruos vandens valymo filtrą. Pagrįs vandens svarbą florai ir faunai. Iš pasirinktų gamtinių medžiagų sukonstruos muzikos instrumentus. Atsakys į klausimą „Kuo geriau būti – vandeniu ar žmogumi?“. Taps TV laidos „ Žmonijos naujienos“ 3000 metais dalyviu. Iš pasirinktų medžiagų sukonstruos tiltą, kuris atlaikys mažiausiai 100 gramų svorį.

Matematika ir menai (formos gamtoje, formos mene, architektūroje ir muzikoje)

Tikslai

1. Paskatinti kurti, naujai pritaikyti žinias, patirtį, idėjas.

2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

3. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Nukreipti ieškant originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo.

5. Lavinti vaizduotę, leisti įsismarkauti vaizduotei.

6. Bendradarbiauti.

Laukiami rezultatai:

 • Susikurs vertingų Leonardo pamokų atmintinę. Atras kur sraigės kiaute gali atrasti matematiką? Atras italų matematiko Fibonačio skaičių seką. Panaudojant aukso pjūvio proporcijas, pieš peizažą. Atras italų matematiko Fibonačio skaičių seką gėlės žiedlapiuose. Supras vandens formų transformaciją, nekintant tūriui (masei). Atsakys „Kas būtų, jeigu tas vaizdinys atgytų?“. Gebės paaiškinti „Kas būtų, jeigu pasaulis būtų be kampų?“. Suvoks simetrijos ir asimetrijos reiškinius. Akimirkai taps Albertu Einšteinu ar Stivu Džobsu, gal Leonardu Da Vinčiu ar M. K. Čiurlioniu? Ras sąsajas mene ir muzikos kūriniuose, pasikartojančių spalvos ir muzikos ritmų kompoziciją. Susimąstys „Ar galėtų pastatyti namą, jeigu nebūtų Pitagoro?“.

VILNIUS

Pasaulio pažinimas + STEM

Tikslai

1. Išsiugdyti siekimą nuolat rinkti informaciją, ją analizuoti, vertinti ir taikyti gyvenime.

2. Suprasti žmogaus (savęs) vaidmenį gamtoje, išsiugdyti atsakomybę už aplinkos išsaugojimą.

3. Patirti savęs ir gamtos pažinimo džiaugsmą, suvokti gamtos ir žmogaus vientisumą, įvairovę.

4. Pagilinti, išplėsti, pritaikyti ir susieti žinias bei gebėjimus, atskleisti dvasines galimybes, tobulinti savo jausmus.

5. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, rinkti ir išsaugoti informaciją apie gamtos struktūras, kuri būtina žmonijos vystymuisi, naujoms technologijoms kurti.

6. Mokytis užduoti sau klausimus ir ieškoti atsakymų, įžvelgti problemą, lanksčiai mąstyti, pateikti problemos sprendimų būdus.

Laukiami rezultatai:

Pasitikrins, kiek žino apie gyvą ir negyvą gamtą? Suvoks žmogaus ir gamtos vientisumą.

Išsiaiškins, kas yra vakuumas ir kaip jis veikia vandenį ir orą. Pažins nykstančius Lietuvos gyvūnus ir augalus. Suvoks žemės sandaros dėsnius. Suvoks vandens svarbą gamtai. Išmoks vandens filtravimo proceso per skirtingus žemės sluoksnius, kuris vyksta tiek mechaniškai, tiek biologiškai. Gebės dirbti Edpuzzle programa ir įsiminti bei susisteminti naują medžiagą, formuluoti ir užduoti klausimus, siūlymus. Mokės dirbti pagal instrukciją ir pasės bei prižiūrės pasėtus augalus. Suvoks „objektų tankumo“ ir „pusiausvyros“ sritis. Supras „pusiausvyros“ sąvoką. Nustatys krakmolo kiekį įvairiuose maisto produktuose. Nustatys medaus užterštumą.

Žinos kokiame produkte galima rasti fosforo rūgšties ir kaip ji veikia gyvus organizmus ir daiktus. Mokiniai išmoks kurti aplinkai nekenksmingus klijus, žinos, kaip gaminami kai kurie pieno produktai. Vadovaudamiesi mokytojo instrukcijomis, mokiniai supras paprastą chemiją ir įgis patirties atliekant paprastą eksperimentą su buities įrankiais. Pasigamins kvepiantį vonios rutuliuką. Susipažins su bakterijų ir virusų sąvokomis ir jų reikšme žmogaus gyvenime, cheminėmis reakcijomis. Žinos, kaip bakterijas galima naudoti kasdieniame gyvenime ir kokios optimalios sąlygos jogurto paruošimui. Gebės sukurti paprastą elektros grandinės modelį ir paaiškinti akumuliatoriaus ritinį elektros grandinėje ir bulvių(vaisių) vaidmenį. Žinos, kurios rūgščios daržovės ar vaisiai gali būti naudojami elektros energijai gaminti, kokius augalus galime naudoti norėdami patikrinti pH lygį?

Taikomoji matematika

Tikslai

1. Pritaikyti naujai įgytas žinias ir patirtį, paskatinti kurti bei dalintis idėjomis.

2. Gebėti kritiškai mąstyti ir spręsti problemines situacijas.

3. Ugdyti savarankiškumą ir kritinį mąstymą.

4. Mokytis bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Laukiami rezultatai:

Parengs kempingo aikštelei planą. Gebės nusibraižyti pasirinktos vietovės planą, pažymėti pasaulio kryptis. Suvoks mastelio sąvoką. Gebės apskaičiuoti maksimalius palapinių, kemperių, ir reikiamus tvoros kuoliukų, elektros lizdų kiekius. Gebės apskaičiuoti reikiamą kiekį WC ir dušų. Domėsis kitų kempingų aptarnaujančio personalo pareigybėmis ir gebės įvertinti Vingio parko kempingo personalo poreikį. Išmoks analizuoti ir pateikti pramogų ir maitinimo paslaugų pasiūlymus (atsižvelgs į jau teikiamas paslaugas Vingio parke). Sužinos ir gebės paaiškinti pajamų, išlaidų, pelno, biudžeto sąvokas. Išmoks apskaičiuoti pajamas, išlaidas ir pelną, parengti kūrybišką pristatymą ir pateikti išvadas.