Moduliai 4-tų klasių moksleiviams

KAUNAS

Pirmieji mokymosi metai: 

Socialinis, kalbinis ugdymas ir sveika gyvensena (Koks yra žmogus? )

Tikslai

 1. Ugdyti socialinę kompetenciją (buvimas ir veikimas kartu, gebėjimas įsitraukti į bendras veikalas, suprasti vieniems kitus);

 2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėje situacijoje;

 3. Mokyti ieškoti originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo;

 4. Ugdyti savarankišką, laisvą, lankstų mąstymą;

 5. Padėti mokiniui išsiugdyti tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas;

 6. Ugdyti gebėjimą būti ir veikti bendradarbiaujant vadovaujantis moralės nuostatomis;

 7. Kurti pozityvius, tolerantiškus, atsakingus santykius su kitais;

 8. Mokyti ieškoti savojo kelio ir atsakymų į kylančius klausimus interpretuojant asmenines patirtis, skirtingus požiūrius bei literatūros kūrinius.

Laukiami rezultatai:

 • Sukurtos bendravimo ir bendradarbiavimo taisyklės. Gebės įvardinti savo jausmus ir juos aprašyti. Mokės atlikti situacijos vertinimą ir jos interpretavimą. Parašys esė integruojant draugystės, atsakomybės, pareigos momentus. Išsiaiškins paveldo, papročių, tradicijų apibrėžimus, supras ir įrodys jų prasmę. Supras, kad vertybių ugdymas prasideda šeimoje. Skirs galimybes nuo poreikių. Debatuos įvairiomis socialinėmis temomis. Mokės sau padėti: sudarant pratimų kompleksą skirtingoms raumenų grupėms lavinti, pasirenkant ir derinant produktus, sukurs sveikos mitybos lėkštę, supras gerų darbų naudą asmeniniai ūgčiai. Analizuodami ekologinius reiškinius kurs vertybių piramidę. Mokės save pamatyti savo ir kitų akimis.

Gamtamokslinis ugdymas

Tikslai

 1. Ugdyti gamtamokslinę kompetenciją.

 2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėje situacijoje;

 3. Mokyti atrasti ir kurti žinias paverčiant jas kompetencijomis.

 4. Mokyti ieškoti ir atrinkti reikiamą informaciją, kelti klausimus, patikrinti hipotezę.

 5. Skatinti kūrybiškai spręsti problemines situacijas.

Laukiami rezultatai:

 • Įgis supratimą apie vandens svarbą gyvajai gamtai ir suvoks vandens kelią gamtoje, gebės ieškoti ir atrinkti reikiamą informaciją, kelti klausimus, patikrinti hipotezę atlikdami tyrimus ir kūrybiškai spręsti problemines situacijas. Pavaizduos vandens būsenų molekulių jungtis ir suorganizuos tyrimą vandens garavimui įrodyti. Suorganizuos tyrimą vandens kondensacijai įrodyti. Suprojektuos statinį ar sukurs sistemą prisitaikyti prie stichinių reiškinių. Sukonstruos vandens valymo filtrą. Pagrįs vandens svarbą florai ir faunai. Iš pasirinktų gamtinių medžiagų sukonstruos muzikos instrumentus. Atsakys į klausimą „Kuo geriau būti – vandeniu ar žmogumi?“. Taps TV laidos „ Žmonijos naujienos“ 3000 metais dalyviu. Iš pasirinktų medžiagų sukonstruos tiltą, kuris atlaikys mažiausiai 100 gramų svorį.

Matematika ir menai (formos gamtoje, formos mene, architektūroje ir muzikoje)

Tikslai

1. Paskatinti kurti, naujai pritaikyti žinias, patirtį, idėjas.

2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

3. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Nukreipti ieškant originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo.

5. Lavinti vaizduotę, leisti įsismarkauti vaizduotei.

6. Bendradarbiauti.

Laukiami rezultatai:

 • Susikurs vertingų Leonardo pamokų atmintinę. Atras kur sraigės kiaute gali atrasti matematiką? Atras italų matematiko Fibonačio skaičių seką. Panaudojant aukso pjūvio proporcijas, pieš peizažą. Atras italų matematiko Fibonačio skaičių seką gėlės žiedlapiuose. Supras vandens formų transformaciją, nekintant tūriui (masei). Atsakys „Kas būtų, jeigu tas vaizdinys atgytų?“. Gebės paaiškinti „Kas būtų, jeigu pasaulis būtų be kampų?“. Suvoks simetrijos ir asimetrijos reiškinius. Akimirkai taps Albertu Einšteinu ar Stivu Džobsu, gal Leonardu Da Vinčiu ar M.K. Čiurlioniu? Ras sąsajas mene ir muzikos kūriniuose, pasikartojančių spalvos ir muzikos ritmų kompoziciją. Susimąstys „Ar galėtų pastatyti namą, jeigu nebūtų Pitagoro?“.

 

Antrieji mokymosi metai:

Socialinis, kalbinis ugdymas ir sveika gyvensena (Koks yra žmogus? )

Tikslai

 1. Ugdyti socialinę kompetenciją (buvimas ir veikimas kartu, gebėjimas įsitraukti į bendras veikalas, suprasti vieniems kitus);

 2. Įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėje situacijoje;

 3. Ieškoti originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo;

 4. Ugdyti savarankišką, laisvą, lankstų mąstymą;

 5. Padėti mokiniui išsiugdyti tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas;

 6. Ugdyti gebėjimą būti ir veikti bendradarbiaujant vadovaujantis moralės nuostatomis;

 7. Kurti pozityvius, tolerantiškus, atsakingus santykius su kitais;

 8. Ieškoti savojo kelio ir atsakymų į kylančius klausimus interpretuojant asmenines patirtis, skirtingus požiūrius bei literatūros kūrinius.

Laukiami rezultatai:

Sukurtos bendravimo ir bendradarbiavimo taisyklės. Gebės įvardinti savo jausmus ir juos aprašyti, paaiškins, kodėl viskas priklauso nuo asmeninio požiūrio. Mokės atlikti situacijos vertinimą ir jos interpretavimą. Pastebės jausmų ir nuotaikų išraiškas muzikoje, filmų garso takeliuose, balse, veide, judesyje. Analizuos ir suvoks savo jausmus, emocijas, intuiciją, nuostatas, vertybes. Nagrinėjant kūrinių ištraukas išskirs/įvardins laisvės, pareigos ir atsakomybės, draugystės, šeimos santykių bei santykių su aplinkiniais momentus. Dirbdami grupėse sugalvos problemų sprendimo būdus, išeitis. Parašys „knygą“ apie pasirinktą problemą Ras asmeninės ūgties momentus visuose modulio kūriniuose, įvardins analizuotoms knygoms bendras vertybes, problemas. Dalyvaus debatuose įvairiomis socialinėmis temomis.

Lietuvių kalba. Menas

Tikslai

 1. Pasitelkiant meninės raiškos priemones giliau pajusti lietuvių kalbos išskirtinumą kitų kalbų kontekste, suprasti kalbos mokslo reikšmę sau ir kitiems.

 2. Plėsti savo literatūrinį akiratį, skatinti skaitymo kultūrą, pajusti estetinių išgyvenimų

 3. Populiarinti lietuvių literatūrą.

 4. Tvirtinti raštingumo bei kūrybiškumo pamatus.

 5. Sutelkti kūrybiniams ieškojimams, žadinti nestandartinį mąstymą, smalsumą.

 6. Lavinti ir tobulinti klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo, gebėjimus.

Laukiami rezultatai:

Spręsdami galvosūkius, šaradas išsiaiškins: kriptoanalizė. Šifras ir raktas. Anagramos ir akrostichai šifruose. Sukurs savo vardo akrostichą ir iliustruos jį gėlių motyvu. Susipažins su kalbos atsiradimo teorijomis. Sužinos apie įvairias kalbų rūšis. Atras, kad kalba labai svarbus ir reikalingas įrankis bendravimui ir socialinių ryšių kūrimui. Sukurs 3D interaktyvų indoeuropiečių kalbų medį. Dirbdami grupėse, sukurs komiksą, tekstus (ar teksto intarpus) užrašys pačių sugalvota dirbtine kalba. Sukurs įkvėptą akimirkos haiku ir jį iliustruos. Sukurs tunelinę iliustraciją pasakai arba karpinius šešėlių teatrui ir pasimokys tarmiškai pasekti ar suvaidinti pasaką. Taikys letrizmo principus, kurs savo raidyną, gamins antspaudukus ir išbandys antspaudavimo techniką. Atras žodžių daugiaprasmiškumą, kurs savo žodynėlį. Įžvelgs sąsajas tarp žodžių „tekstas – tekstilė“, „austi -auginti“ ir kt.. Susipažins su šiuolaikinių poetų kūryba, plės savo literatūrinį akiratį.

Matematikos labirintuose. „Leonardo kodai“

Tikslai

1. Paskatinti kurti, naujai pritaikyti žinias, patirtį, idėjas.

2. Įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

3. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Ieškoti originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo.

5. Lavinti vaizduotę, leisti įsismarkauti vaizduotei.

6. Bendradarbiauti.

Laukiami rezultatai:

Gebės atrasti problemų sprendimo būdus. Pasigamins oro sraigtą ar skraidyklę pagal nurodytus matmenis. Naudos proporcingus skaičius. Išmoks apskaičiuoti objektų (pvz. medžio) aukščius, pasitelkiant šešėlius. Supras vandens formų transformaciją, nekintant tūriui (masei). Pajaus vandens gyvybę dailininkų kūriniuose. Supras vandens formų transformaciją, nekintant tūriui (masei). Stebės akmenėlio kritimą į įvairius vandens telkinius ir nusakys kas vyksta su vandeniu, atras skaičių π. Paaiškins kas yra gyvybė. Susipažins su slieko sandara. Tyrinės ir apibūdins gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, besikeičiančių metų laikų. Susipažins su meno srovėmis (purizmu, DE STIJL), kuriose dominuoja geometrinės formos. Atras geometrizuotas formas meno srovėse. Įžvelgs augalinių motyvų ir geometrinių formų sinchroniškumą lietuvių liaudies mene. Susipažins su optiniu menu (OPARTU). Suras ryšį su matematika, tautodaile. Susipažins su geometriniais lietuvių liaudies ornamentais. Išbandys optinės iliuzijos kūrimo būdus. Išnagrinės įvairių erdvinių figūrų išklotines. Išmoks nusibrėžti įvairių erdvinių figūrų išklotines ir pagamins erdvines figūras. Apsvarstys, kas yra labai svarbu statant namus ir kitus statinius.

 

VILNIUS

Pasaulis aplink mus

Tikslai

 1. Susipažinti su Pasaulio ir Lietuvos istorija.

 2. Aktyviai dalyvauti diskusijose apie pasirinktus istorinius įvykius.

 3. Matematikos paieškos istorijos puslapiuose.

 4. Įgyvendinti individualius projektus apie pasirinktą įvykį.

 5. Atrasti kas mus svarbu skirtinguose laikotarpiuose.

 6. Žaidimų, pratimų ir eksperimentų pagalba dalyvauti skirtingų laikotarpių sprendimų pasirinkimuose.

 7. Išmokti reflektuoti apie skirtingus laikotarpius, atsižvelgiant į pateiktą specifiką ir pavyzdžius.

Laukiami rezultatai:

Mokiniai ugdys kultūrinį ir istorinį sąmoningumą temomis: Istorija aplink mus ir prieš mus, Priešistorinis žmogus – ar norėtum susipažinti? Senosios civilizacijos. Baltų gentys, verslai, pirmosios gyvenvietės. Kernavė., Baltų dievai ir dievybės, šventės. Viduramžiai Europoje ir Lietuvoje. Kunigaikščiai: Gediminas – Vilniaus miesto įkūrėjas, Algirdas, Kęstutis, Vytautas Didysis, Bendra Lietuvos – Lenkijos valstybė. Tarp pirmojo ir antrojo pasaulinių karų. Okupacija, tremtis. Partizaninis pasipriešinimas. Kaip veikia pasaulis ir valstybės? Kokia bus ateitis?