Moduliai 5-tų klasių moksleiviams

KAUNAS

Matematika

Tikslai

1. Paskatinti kurti, naujai pritaikyti žinias, patirtį, idėjas.

2. Įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

3. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Ieškoti originalaus, autentiško problemos sprendimo būdo.

5. Lavinti vaizduotę, leisti įsismarkauti vaizduotei.

6. Bendradarbiauti.

Laukiami rezultatai:

Susipažins su skaičiumi π ir jo apytiksle reikšme. Išmoks apskaičiuoti apskritimo ilgį naudojant skaičių π. Išmoks apskaičiuoti dviračio nuvažiuotą kelią naudojant skaičių π. Mokės apskaičiuoti dviračio rato skersmens ilgį. Tyrinėdami suprojektuos apvalų gėlyną, prieskonių kampelį ar kt. objektą. Supras kaip yra apskaičiuojamas skritulio ar jo dalies plotas. Išmoks tiksliai reikiamas dalis pavaizduoti brėžinyje naudojantis matlankiu. Tyrinės įvairių verčių monetas (svoris, dydis). Atras monetos (ne)priklausomybę tarp dydžio ir vertės. Įvertins kokį svorį gali pakelti žmogus. Paaiškins ar pasaulis egzistuotų be Fibonači skaičių sekos?

Gamtamokslinis ugdymas

Tikslai

1. Ugdyti gamtamokslinę kompetenciją.

2. Padėti įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėje situacijoje;

3. kurti stebėtojo ir tyrėjo santykį.

4. Mokyti ieškoti ir atrinkti reikiamą informaciją, kelti klausimus, patikrinti hipotezę.

Laukiami rezultatai:

Žinos kokia yra augalų reikšmė, tirs augalo organus. Praktikai atliks darbą apie skirtingus augalo požymius. Pažins pagrindines Lietuvos miško medžių rūšis. Aiškinsis, kaip ir kodėl keičiasi miško ekosistema. Mokysis įvertinti savo poveikį aplinkai. Aiškinsis, kaip augalai yra dauginami ir auginami laboratorijoje. Tyrinėdami įvairių augalų sandarą įgis mokslininkų darbo įgūdžių, pristatys savo atliktų tyrimų rezultatus. Atliks augalų auginimo eksperimentą. Mokiniai pamatys tai, kas yra nematoma plika akimi – tyrinės įvairius vienaląsčius organizmus bei gamtos objektus. Supras kas yra atsakingas vartojimas.

Informatika ir anglų kalba

Tikslai

1. Encourage the creation, re-application of knowledge, experience, ideas.

2. To see the problem, to orientate quickly in problematic situations.

3. To develop independent, free and flexible thinking.

4. Look for an original, authentic solution to the problem.

5. To develop the imagination, to allow the imagination to infiltrate.

6. Collaborate.

Temos. Laukiami rezultatai:

Nagrinėdami informatikos temas plėtos anglų kalbos žinias temose: Computer parts. Coding/Encoding. Google experiments. Lets Jump into the high school clogs. Statistics. Lets Jump into the high school clogs. Devils frame. 3D projecting/Or programming.

Ekonomikos pradmenys

Tikslai

1. Ugdyti ekonominį raštingumą integruojant verslumo pradmenis.

2. Praktiniais pavyzdžiais atrasti kas yra verslumas ir verslininkai.

2. Padėti suprasti kas yra idėja, kaip ją įgyvendinti.

3. Suprasti kas yra rinka.

Laukiami rezultatai:

Nagrinėdami ekonominio raštingumo pradmenis įgis supratimą kas yra verslumas, verslininkai, kam reikalingos idėjos gyvenime ir versle, išsiaiškins kas yra rinka ir kurs individualius verslo planus.

Taikomoji istorija

Tikslai

1. Padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.

2. Padėti mokiniams formuoti iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetenciją.

3. Padėti įgyti supratimą apie savo gyvenamosios vietovės, Lietuvos istorijos raidą nuo seniausių laikų iki šių dienų;

4. Mokyti sieti istorijos faktus į prasminę visumą, nustatant istorijos reiškinių priežastis ir pasekmes.

5. Skatinti įžvelgti skirtingas istorijos įvykių interpretacijas ir aiškintis jų priežastis.

6. Rinkti ir analizuoti įvairiuose šaltiniuose ir žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, kritiškai ją vertina.

7. Įvairiais būdais perteikti savo supratimą apie praeitį ir dabartį argumentuojant.

Laukiami rezultatai:

Mokiniai gebės dirbti tiek individualiai, tiek grupėse, kelti klausimus, diskutuoti, apibendrinti, įvertinti, dirbti su informaciniais šaltiniais, ugdysis kritinį mąstymą ir platų pasaulio bei Lietuvos istorijos ir politikos supratimą. Sužinos svarbiausius laiko juostos komponentus, kaip buvo skaičuojamas laikas seniau, kurs asmeninę (šeimos) laiko juostą. Skirs rašytinius šaltinius. Atsakys į klausimus: Kuo skiriasi respublika nuo monarchijos? Kodėl Lietuva turėjo tik vieną karalių ir net 141 Seimo narį? Ar Lietuva ir Lenkija du šimtus metų buvo geriausios draugės? Kodėl ATR valdė ir užsieniečiai? Kodėl Lietuva švenčia dvi nepriklausomybės dienas ir kuo skiriasi Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji? Analizuodami istorinius filmus skirs kas tikra, o kas ne? Sužinos kokie yra geriausiai vertinami istoriniai kino filmai. Žinos įtakingiausias Lietuvos istorijos asmenybes. Žinos svarbiausius karus, pakeitusius istoriją.

 

VILNIUS

Mokomės iš gamtos

Tikslai

1. Suteikti žinias ir būdus, kaip pažinti mus supantį pasaulį, pamatyti gamtoje vykstančius procesus.

2. Įžvelgti problemą, greitai orientuotis probleminėse situacijose.

3. Ugdyti savarankišką, laisvą ir lankstų mąstymą.

4. Atliekant įvairius bandymus, kuriuos atlikti reikia paprastų, dažniausiai gamtoje ar buityje nesunkiai randamų priemonių, padėti pažinti aplinką, suprasti joje vykstančius procesus, pamilti supantį pasaulį ir jį tausoti.

5. Tyrinėjant chemines medžiagų savybes, fizikinius gamtos reiškinius, padėti kurti modelius, interpretuojant stebėjimų gamtoje rezultatus.

6. Skatinti tapti aktyviu tyrėju, gebančiu priimti aplinkai palankius sprendimus.

Laukiami rezultatai:

Gebės analizuoti nagrinėtus gamtoje vykstančius reiškinius, supras vytkstančius procesus, gebės pasinaudoti esminėmis sąvokomis ir dėsniais, paaiškinti šių reiškinių praktinį taikymą temomis: Geografinės padėties nustatymas. Orientavimasis gamtoje. Organizmų reakcija į drėgmę aplinkoje. Organizmų reakcija į drėgmę aplinkoje. Temperatūros matavimai. Šiluma. Medžiagų savybės ir degumas. Puošnieji kristalai. Atmosfera ir jos slėgis. Nesvarumas. Garso bangų sklidimas ore. Vandens tūrio kitimas. Paviršiaus įtempimas. „Dekarto naras“. Dirbdami pagal infividualius poreikius mokiniai: užduočių: nubraižys mentalinį žemėlapį, nustatys pasaulio šalis su mechaniniu laikrodžiu, pagal šešėlį, suras Šiaurinę žvaigždę, pasigamins kompasą ir Saulės laikrodį, iš pušies kankorežio pasigamins drėgmėmatį, pagamins vėjo greičio matuoklį, nustatys vėjo greitį kieme, nustatys akmens temperatūrą, užaugins kristalus iš valgomosios druskos, atliks eksperimentus (kaip išgelbėti sėklą iš vandens, nesušlapus pirštų, kaip delnu pakelti stiklinę su vandeniu, vandens paviršiaus įtempimas ir tūrio kitimas, „Dekarto naras“ butelyje) ir pan.

Kinematografija

Tikslai

1. Supažindinti su kinematografijos istorija.

2. Praktiškai išbandyti skirtingas kino kūrimo sritis.

3. Išmokti sukurti muzikinį kūrinį ir surasti reikalingų garsų interneto duomenų bazėse.

4. Susipažinti su kino technika.

5. Nufilmuoti trumpametražį filmuką su pasirinkta filmavimo technika.

6. Susipažinti su montažu ir išbandyti praktiškai.

7. Pristatyti sukurtą kino istoriją

Laukiami rezultatai:

Žinos iš kur, kaip, kada atsirado kinematografija. Kurs istorijos komiksą (kadruotės kūrimas). Susipažins su kino technika. su trumpo filmo scenarijaus kūrimu. Aptars skirtingus žanrus, eksperimentuos su žanrais. Žinos, kaip parašytus scenarijus pritaikyti kuriant kadruotes. Žinos, kaip kuriami garso takeliai, kaip pritaikoma muzika. Žinos apie montažo programą, redaguos, taikys spalvų korekcijas. Kino festivalio suorganizavimas.

Kompiuterija

Tikslai

1. Susipažinti su kompiuterinių įrenginių sandara ir jų tarpusavio sąsajomis.

2. Susipažinti, išmokti įdiegti bei minimaliai valdyti pagrindines kompiuterių operacines sistemas.

3. Susipažinti su internetinio bei vietinio tinklo specifika.

4. Susipažinti su serverių veikimo principais.

5. Susipažinti su internetinių svetainių kūrimo priemonėmis.

6. Susipažinti su internetinio saugumo principais bei pavojais, kaip veikia antivirusinės programos.

Laukiami rezultatai:

Mokiniai įgaus žinių pagrindinėmis kompiuterijos dalyko temomis. Susipažins bei išmoks saugiai dirbti su kompiuterine technika. Išmoks diegti operacines sistemas Windows, Linux bei kitas programas. Gebės prijungti periferinius įrenginius. Susipažins su vietiniais tinklais bei internetinio tinklo specifika. Išmoks nustatyti dažnai pasitaikančius kompiuterinės įrangos gedimus. Susipažins su serverių veikimo principais, internetinių svetainių talpinimo ir kūrimo priemonėmis. Susipažins su Youtube ir Reddit platformomis, jų veikimo principais bei gebės jomis naudotis. Žinos etikos bei saugumo principus talpinant turinį internete.

Asmenybinis saugumas gyvenime, socialiniuose tinkluose

Tikslai

1. Padidinti kognityvines ir metakognityvines moksleivių kompetencijas susipažįstant, analizuojant ir kritiškai svarstant filosofinio lygmens problemas, aktualias mokinių gyvenime / įžvelgiamas jų pačių.

2. Padidinti individualaus kritinio mąstymo kompetencijas svarstant ir analizuojant įvairius pasirinktų problemų aspektus, atvejus, kylančias praktines sprendimų dilemas.

3. Lavinti grupinio bendradarbiavimo ir dialoginio mąstymo balsu gebėjimus.

4. Padidinti mokinių prosocialumo ir pilietinės empatijos kompetencijas.

Laukiami rezultatai:

Nagrinėdami asmenines nuostatas į save, į supančią socialinę aplinką mokiniai supras kas juos labiausiai stebina gyvenime (šiuo metu), ar verta bendradarbiauti su kitais, kaip padėti kitiems, jei bet kuris Tavo pasirinkimas gali pakenkti? Išsiaiškins Tramvajaus vagono dilemų variantus ir jų reikšmę kasdieniam gyvenimui. Per asmeninius pavyzdžius žinos ką reiškia kritiškai mąstyti, ką reiškia kritikuoti ir kaip produktyviausia tą daryti. Žinodami, kas yra faktai, pagrįs kokios gali būti tiesos ir teisingumo sampratos, kas yra melas ir kodėl mes meluojame. Žinos kaip diskutuoti ir ginčytis su skirtingai manančiais bei mažiau/daugiau už mus išmanančiais. Įsivaizduos kitokį įmanomą visuomenės, žmonių gyvenimą, paaiškins kas yra utopijos ir distopijos. Paaiškins, kas asmeniškai svarbu gyvenime ir ką norisi dėl to daryti.

Taikomoji istorija

Tikslai

1. Padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.

2. Padėti mokiniams formuoti iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetenciją.

3. Padėti įgyti supratimą apie savo gyvenamosios vietovės, Lietuvos istorijos raidą nuo seniausių laikų iki šių dienų;

4. Mokyti sieti istorijos faktus į prasminę visumą, nustatant istorijos reiškinių priežastis ir pasekmes.

5. Skatinti įžvelgti skirtingas istorijos įvykių interpretacijas ir aiškintis jų priežastis.

6. Rinkti ir analizuoti įvairiuose šaltiniuose ir žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, kritiškai ją vertina.

7. Įvairiais būdais perteikti savo supratimą apie praeitį ir dabartį argumentuojant.

Laukiami rezultatai:

Mokiniai gebės dirbti tiek individualiai, tiek grupėse, kelti klausimus, diskutuoti, apibendrinti, įvertinti, dirbti su informaciniais šaltiniais, ugdysis kritinį mąstymą ir platų pasaulio bei Lietuvos istorijos ir politikos supratimą. Sužinos svarbiausius laiko juostos komponentus, kaip buvo skaičiuojamas laikas seniau, kurs asmeninę (šeimos) laiko juostą. Skirs rašytinius šaltinius. Atsakys į klausimus: Kuo skiriasi respublika nuo monarchijos? Kodėl Lietuva turėjo tik vieną karalių ir net 141 Seimo narį? Ar Lietuva ir Lenkija du šimtus metų buvo geriausios draugės? Kodėl ATR valdė ir užsieniečiai? Kodėl Lietuva švenčia dvi nepriklausomybės dienas ir kuo skiriasi Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji? Analizuodami istorinius filmus skirs kas tikra, o kas ne? Sužinos kokie yra geriausiai vertinami istoriniai kino filmai. Žinos įtakingiausias Lietuvos istorijos asmenybes. Žinos svarbiausius karus, pakeitusius istoriją.

Astronomija

Tikslai

1. Praktiniais pavyzdžiais atrasti astronomijos grožį.

2. Padėti suprasti kaip sprendžiami astronomijos uždaviniai.

3. Padėti suprasti kas yra astronomija ir kokios yra programos astronominiams reiškiniams tirti.

Laukiami rezultatai:

Gebės orientuotis danguje, bei surasti ryškiausius objektus, gebės spręsti mokinių astronomijos olimpiados stebėjimų turo uždavinius. Pasigamins sukamąjį žvaigždėlapį ir mokės juo naudotis. Žinosk kaip veikia programa Stelarium.